Συχνές Ερωτήσεις

 • Δικαίωμα σε φροντίδα υγείας και θεραπεία
 • Αξιοπρεπής μεταχείριση
 • Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
 • Ισότιμη φροντίδα υγείας χωρίς δυσμενείς διακρίσεις
 • Φροντίδα υγείας σε περιπτώσεις επείγοντος ιατρικού περιστατικού ή κατάστασης σοβαρού κινδύνου εντός εύλογου χρόνου και κατά τον μέγιστο βαθμό των ικανοτήτων του παροχέα υπηρεσιών υγείας
 • Δικαίωμα σε πληροφόρηση
 • Η φροντίδα υγείας παρέχεται με τη συγκατάθεση του ασθενή και όπου είναι αδύνατο να ληφθεί, η φροντίδα υγείας που επιβάλλεται ως επείγουσα μπορεί να παρασχεθεί μόνο αν κριθεί ότι είναι προς όφελος τους ασθενή, συνάδει με το καλώς νοούμενο συμφέρον του και λαμβάνει υπόψη τις προηγουμένως τυχόν εκφρασθείσες επιθυμίες του
 • Εμπιστευτικότητα
 • Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ασθενή
 • Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σε σχέση με πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο τον ασθενή και περιλαμβάνονται σε ιατρικά αρχεία, που ο παροχέας υπηρεσιών υγείας οφείλει να τηρεί.


Διάβασε περισσότερα στη σελίδα του Υπ. Υγείας
Βιβλιάριο Δικαιωμάτων των Ασθενών

Για σκοπούς νομικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των ασθενών και για τη σύσταση αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου για την παρακολούθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών, θεσπίσθηκε ο περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος του 2004 (1(Ι)/2005).

Συγκεκριμένα, ο περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος θεσπίστηκε με την είσοδο της χώρας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια το 2004 υιοθετώντας την Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών (2002).

Ο Νόμος του 2004 προνοεί και θεσμοθετεί μηχανισμούς παρακολούθησης για διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων των ασθενών από όλους ανεξαιρέτως τους παροχείς υπηρεσιών υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ισότιμα και αμερόληπτα για όλους.

Η ΠαΣΣΠ διαδραματίζει συμβουλευτικό ρόλο προς τους ασθενείς παρέχοντας έγκυρη πληροφόρηση για τις υπηρεσίες εντός και εκτός Κύπρου. Στο εθνικό επίπεδο, η Συμμαχία συμμετέχει και στηρίζει τις εντατικές κινητοποιήσεις του Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για τα σπάνια νοσήματα. Με αυτό τον τρόπο η Συμμαχία διασφαλίζει τα δικαιώματα των ασθενών για πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη.

Για την καλύτερη ενημέρωση και καθοδήγηση των ασθενών, η ΠαΣΣΠ έχει δημιουργήσει την παρούσα Διαδικτυακή Πύλη Ενημέρωσης όπου ο ασθενής μπορεί να μάθει σχετικά με νομοθεσίες, υπηρεσίες και επιδόματα από τα διάφορα υπουργεία του Κράτους, Οργανωμένα Σύνολα Ασθενών, Ημικρατικούς Οργανισμούς και άλλες χρήσιμες υπηρεσίες.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ αποταθείτε στο +22 203762 ή επικοινωνήστε με τους λειτουργούς του DiekdikoCY μέσω ζωντανής συζήτησης (LiveChat) ή email card@raredisorderscyprus.com.

Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών απορρέει από διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις και άλλες νομικές πράξεις.

 1. Γνώση: Ενημερώσου για τα σπάνια νοσήματα, τις ανάγκες και τα δικαιώματα τους εδώ. Επικοινώνησε με την ΠαΣΣΠ για περαιτέρω πληροφορίες μέσω Παγκύπριας Τηλεφωνικής Γραμμής στο +357 22 203762, μέσω ζωντανής συζήτησης (Live Chat) στο κάτω μέρος δεξιά αυτής της σελίδας, ή μέσω email στο card@raredisorderscyprus.com
 2. Συμμετοχή: Δήλωσε συμμετοχή στις ενημερωτικές εκδηλώσεις της ΠαΣΣΠ, Επικοινώνησε με το Σύνδεσμο Ασθενών που σε αντιπροσωπεύει και ρώτα περισσότερα.
  Σύνδεσμοι οργανισμών μέλη της ΠαΣΣΠ  Γίνε μέλος της ΠαΣΣΠ
 3. Διαβούλευση: Σήμερα, ο ασθενής έχει λόγο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικών για τα Σπάνια Νοσήματα τόσο σε τοπικό όσο και στο πανευρωπαϊκό επίπεδο.Μάθετε πώς μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στο +357 22 203 762.
 4. Διεκδίκηση: Μέσω των οργανωμένων συνόλων ασθενών, ο ασθενής μπορεί με συνεχείς διαβουλεύσεις και αφού είναι πλήρως ενημερωμένος για όλες τις υπάρχουσες καταστάσεις και υπηρεσίες να διεκδικήσει ενεργά αυτά που δικαιούται ως πολίτης της ΚΔ με βάση το Σύνταγμα, τις Συμβάσεις των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τους νόμους που αποτελούν άμεσα τα δικαιώματα των ασθενών.
  Προώθηση δημιουργίας οργανωμένων συνόλων ασθενών από την ΠαΣΣΠ

Οδός Τερρα Σάντα 10, 2001, Στρόβολος
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22 203762
Τηλεομοιότυπο: +357 22 203766
Ηλεκτρονική διεύθυνση: card@raredisorderscyprus.com
Ώρες Λειτουργίας: 08.00-16.00

Περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες για το κέντρο «Φωλιά», διαβάστε το ενημερωτικό μας φυλλάδιο.

Συνεχίστε να λαμβάνετε νέα από την ΠαΣΣΠ και το DiekdikoCY με εγγραφή σας στο Ηλεκτρονικό μας Ενημερωτικό Δελτίο.

Υπάρχουν τέσσερα είδη φαρμάκων, τα οποία διακρίνονται σε αυτά που βελτιώνουν και σε αυτά που επιδεινώνουν την κατάσταση της υγείας των ασθενών.

Α. Φάρμακα που θεραπεύουν, βελτιώνουν την υγεία και επιμηκύνουν τη ζωή:

 1. Πρότυπα ή Πρωτότυπα ή Καινοτόμα ή Φάρμακα Αναφοράς
 2. Γενόσημα ή Γενερικά
 3. Βιολογικά / Βιοπαρόμοια ή Βιο-ομοειδή

Β. Φάρμακα που ελλοχεύουν κινδύνους για την υγεία και τη ζωή:

 1. Ψευδεπίγραφα ή Πλαστά

 

Διαβάστε περισσότερα για τις πιο πάνω κατηγορίες φαρμάκων εδώ 

Για τη θεραπεία των σπάνιων παθήσεων, χρησιμοποιούνται τα ορφανά φάρμακα. Τι είναι αυτά? Διαβάστε εδώ

Back to top button