Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας

Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) είναι οι ακόλουθες:

 • Η παροχή αξιολογήσεων και πιστοποιήσεων της αναπηρίας και λειτουργικότητας
 • Η χορήγηση κοινωνικών παροχών σε άτομα με αναπηρίες
 • Η παροχή άμεσης και έμμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης κια άλλων υποστηρικτικών παροχών
 • Ο συντονισμός της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία

Α. Κοινωνικές παροχές για άτομα με αναπηρίες.

Παρέχεται σε άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές, οι οποίες δυνατόν να εμποδίζουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους, και η αναπηρία τους πιστοποιείται από τα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας του ΤΚΕΑΑ ως μέτρια ή σοβαρή ή ολική.

Σκοπός είναι η ενθάρρυνση, βελτίωση και η διευκόλυνση της κινητικότητας των ατόμων με αναπηρία καθώς και η ενίσχυση της συμμετοχής τους στον κοινωνικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό τομέα της ζωής.

Δικαιούχοι: Κύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν μόνιμη διαμονή στην Κύπρο για διάστημα τουλάχιστον ένα (1) χρόνο ή υπήκοοι τρίτης χώρας με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα (σύμφωνα με τους κανονισμούς και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας).

Παροχή: Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας που επιτρέπει πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε πλεονεκτήματα και οφέλη σε όλα τα Κράτη Μέλη που συμμετέχουν στο εν λόγω Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.

Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα συμμετέχουν η Κύπρος, Βέλγιο, Εσθονία, Φινλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία και Ρουμανία.

Οι συνοδοί πρέπει να πιστοποιηθούν από τα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας του ΤΚΕΑΑ και να φέρουν κάρτα με την σήμανση «Α» (assistant).

Σχετικά έντυπα και αιτήσεις μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, καθώς επίσης και στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες του ΤΚΕΑΑ και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα 22815015, 22815082 (ΤΚΕΑΑ) και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Με την έναρξη ισχύος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας τερματίζεται η έκδοση Βιβλιάριων Αναπηρίας.
Τα εκδοθέντα Βιβλιάρια Αναπηρίας θα συνεχίσουν να ισχύουν για τους σκοπούς που εφαρμόζονταν, όμως δεν θα ισχύουν για τα ωφελήματα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας.

Σχετικά έντυπα:

Εικονίδιο

1. Ευρωπαΐκή Κάρτα Αναπηρίας - Αίτηση 316.77 KB


Εικονίδιο

1. Ευρωπαΐκή Κάρτα Αναπηρίας - Σχέδιο 202.76 KB


Εικονίδιο

1. Ευρωπαΐκή Κάρτα Αναπηρίας - Κατάλογος Ωφελημάτων 790.07 KB

Άτομο με βαριά κινητική αναπηρία ορίζεται ως αυτός που παρουσιάζει σοβαρό περιορισμό της λειτουργικότητας της βάδισης είτε λόγω παράλυσης και των δύο άκρων ως αποτέλεσμα κάκωσης ή πάθησης, ή λόγω ακρωτηριασμού και των δύο άκρων ή λόγω σοβαρής παραμόρφωσης των δύο κάτω άκρων.

Σκοπός είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας για κάλυψη ορισμένων πρόσθετων αναγκών.

Δικαιούχοι: Κύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν μόνιμη διαμονή στην Κύπρο για διάστημα τουλάχιστον ένα (1) χρόνο ή υπήκοοι τρίτης χώρας με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα (σύμφωνα με τους κανονισμούς και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας), ηλικίας 12 – 65, που έχουν ανάγκη συνεχούς και μόνιμης χρήσης τροχοκαθίσματος για τη διακίνησή τους αφού δεν μπορούν να βαδίσουν καθόλου, ή μπορούν να βαδίσουν ν σε πολύ μικρές αποστάσεις σε ομαλό έδαφος με τη χρήση βοηθητικών μέσων, όπως βακτηρίας, περπατούσας ή ειδικών στηριγμάτων στα πόδια.

Παροχή: €339,55 μηνιαίως από 1/1/2018 (επιδέχεται τιμαριθμικές αναπροσαρμογές ανά εξάμηνο)

Σχετικά έντυπα και αιτήσεις μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, καθώς επίσης και στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες του ΤΚΕΑΑ και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα 22815015, 22815082 (ΤΚΕΑΑ) και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Σχέτικα έντυπα:

Εικονίδιο

2. Νέα Αίτηση Επίδομα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας 383.52 KB


Εικονίδιο

2. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΒΑΡΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 210.88 KB

Τετραπληγικό ορίζεται ως αυτός που κάνει μηδενικές κινήσεις ή σχεδόν μηδενικές κινήσεις και στα τέσσερα άκρα εξαιτίας εκ γενετής πάθησης, ασθένειας ή ατυχήματος.

Σκοπός είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας για εξασφάλιση υπηρεσιών φροντίδας, πρακτικής βοήθειας και εξυπηρέτησης.

Δικαιούχοι: Κύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν μόνιμη διαμονή στην Κύπρο για διάστημα τουλάχιστον ένα (1) χρόνο ή υπήκοοι τρίτης χώρας με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα (σύμφωνα με τους κανονισμούς και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας), ανεξαρτήτως ηλικίας και εισοδήματος που έχουν μηδενική κίνηση ή σχεδόν μηδενική κίνηση και στα τέσσερα άκρα εξαιτίας εκ γενετής πάθησης, ασθένειας ή ατυχήματος.

Εξαιρούνται τετραπληγικά άτομα που διαμένουν μόνιμα σε κυβερνητικά ιδρύματα και τα έξοδα για τη φροντίδα τους καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Παροχή: €854,30 μηνιαίως

Σχετικά έντυπα και αιτήσεις μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, καθώς και στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες του ΤΚΕΑΑ και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα 22815015, 22815082 (ΤΚΕΑΑ) και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Σχετικά έντυπα:

Εικονίδιο

3. Νέα Αίτηση Επίδομα Φροντίδας Τετραπληγίας 384.26 KB


Εικονίδιο

3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ 200.59 KB

Άτομο με παραπληγία ορίζεται ως αυτός που παρουσιάζει μηδενική ή σχεδόν μηδενική κίνηση και στα δύο κάτω άκρα, λόγω εκ γενετής πάθησης, ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά αναγκαιότητα τη συνεχή και μόνιμη χρήση τροχοκαθίσματος για τη διακίνησή του

Σκοπός είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας για εξασφάλιση υπηρεσιών φροντίδας, πρακτικής βοήθειας και εξυπηρέτησης.

Δικαιούχοι: Κύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν μόνιμη διαμονή στην Κύπρο για διάστημα τουλάχιστον ένα (1) χρόνο ή υπήκοοι τρίτης χώρας με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα (σύμφωνα με τους κανονισμούς και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας), ανεξαρτήτως ηλικίας και εισοδήματος που έχουν μηδενική κίνηση ή σχεδόν μηδενική κίνηση και στα δύο άκρα εξαιτίας εκ γενετής πάθησης, ασθένειας ή ατυχήματος.

Άτομα με μηδενική ή σχεδόν μηδενική κίνηση και στα δύο άνω άκρα, έστω και αν παρουσιάζουν κίνηση στα κάτω άκρα, είναι επίσης δικαιούχοι.

Εξαιρούνται παραπληγικά άτομα που διαμένουν μόνιμα σε κυβερνητικά ιδρύματα και τα έξοδα για τη φροντίδα τους καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Παροχή: €350 το μήνα

Σχετικά έντυπα και αιτήσεις μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, καθώς επίσης και στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες του ΤΚΕΑΑ και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα 22815015, 22815082 (ΤΚΕΑΑ) και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Σχετικά έντυπα:

Εικονίδιο

4. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ 212.17 KB


Εικονίδιο

4. Νέα Αίτηση Επίδομα Φροντίδας Παραπληγίας 384.40 KB

Τυφλό ορίζεται το άτομο του οποίου αποδεδειγμένα η οξύτητα της όρασης και των δύο οφθαλμών είναι τέτοια ώστε αυτή στον καλύτερο οφθαλμό δεν υπερβαίνει τα 6/60 έστω και με διορθωτικούς φακούς ή/και άτομα που έχουν φοιτήσει στην Σχολή Τυφλών μέχρι το 1990 παρά το γεγονός ότι η οξύτητα στον καλύτερο οφθαλμό είναι μεγαλύτερη από 6/60.

Δικαιούχοι: Κύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν μόνιμη διαμονή στην Κύπρο για διάστημα τουλάχιστον ένα (1) χρόνο ή υπήκοοι τρίτης χώρας με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα (σύμφωνα με τους κανονισμούς και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας), ανεξαρτήτως ηλικίας και εισοδήματος που η οξύτητα της όρασης δεν υπερβαίνει τα 6/60 στον καλύτερο οφθαλμό έστω με διορθωτικούς φακούς ή/και έχουν φοιτήσει στην Σχολή Τυφλών μέχρι 1990, ανεξαρτήτως βαθμού οξύτητας οράσεως.

Παροχή: €318,14 μηνιαίως από 1/1/2018 (επιδέχεται τιμαριθμικές αναπροσαρμογές ανά έτος)

Σχετικά έντυπα και αιτήσεις μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, καθώς επίσης και στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες του ΤΚΕΑΑ και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (www.mcw.gov.cy/dps).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα 22815015, 22815082 (ΤΚΕΑΑ) και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Σχετικά έντυπα:

Εικονίδιο

5. Νέα Αίτηση Ειδικής Χορηγίας Τυφλών 383.34 KB


Εικονίδιο

5. Ο περί Παροχής Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς Νόμος του 2011 80.89 KB

Παρέχετε με βάση τον περί παροχής επιδόματος διακινήσεως σε αναπήρους νομοθεσία (1980 – 2017), που ορίζει ως ανάπηρα τα άτομα με παραπληγία, τετραπληγία ή άλλη αδυναμία των κάτω άκρων όπου η αναπηρία τους υπερβαίνει το 39% ή άτομα που η οξύτητα της όρασης και των δύο οφθαλμών είναι τέτοια ώστε αυτή στον καλύτερο οφθαλμό δεν υπερβαίνει τα 6/36 έστω και με διορθωτικούς φακούς.

Σκοπός είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας για διευκόλυνση της διακίνησης και προώθηση της ανεξαρτητοποίησης και της πλήρους συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Δικαιούχοι: Κύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν μόνιμη διαμονή στην Κύπρο για διάστημα τουλάχιστον ένα (1) χρόνο ή υπήκοοι τρίτης χώρας με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα (σύμφωνα με τους κανονισμούς και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας), ανεξαρτήτως ηλικίας και εισοδήματος που πληρούν τον πιο πάνω ορισμό.

Παροχή:

 • €51 μηνιαίως σε άτομα με σοβαρά προβλήματα στα κάτω άκρα τα οποία εργάζονται ή φοιτούν
 • €102 μηνιαίως σε άτομα τυφλά που εργάζονται ή φοιτούν
 • €102 σε άτομα με τετραπληγία ανεξαρτήτως του αν εργάζονται ή φοιτούν

Σχετικά έντυπα και αιτήσεις μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, καθώς επίσης και στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες του ΤΚΕΑΑ και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών .

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα 22815015, 22815082 (ΤΚΕΑΑ) και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Σχετικά έντυπα:

Εικονίδιο

6. Νέα Αίτηση Επίδομα Διακίνησης 385.96 KB


Εικονίδιο

6. Νέο Σχέδιο Επιδόματος Διακίνησης Σεπτ 2015 213.31 KB


Εικονίδιο

6. Ο Περί Παροχής Επιδόματος Διακίνησης Νόμος 223.00 KB

Αιμοκαθαιρόμενος νεφροπαθής ορίζεται ως αυτός που είναι χρόνιος νεφροπαθής πάσχοντας και είναι ενταγμένος σε μόνιμο και τακτικό πρόγραμμα αιμοκαθάρσεων στις μονάδες αιμοκάθαρσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Σκοπός είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας για διευκόλυνση της διακίνησης τους προς και από τις μονάδες αιμοκάθαρσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων για σκοπούς διενέργειας αιμοκαθάρσεων.

Δικαιούχοι: Κύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν μόνιμη διαμονή στην Κύπρο για διάστημα τουλάχιστον ένα (1) χρόνο ή υπήκοοι τρίτης χώρας με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα (σύμφωνα με τους κανονισμούς και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας), ανεξαρτήτως ηλικίας και εισοδήματος που πληρούν τον πιο πάνω ορισμό.

Παροχή:

 • €51 μηνιαίως σε άτομα που διαμένουν μόνιμα εντός Δήμων
 • €102 μηνιαίως σε άτομα που διαμένουν μόνιμα σε κοινότητες

Σχετικά έντυπα και αιτήσεις μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, καθώς επίσης και στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες του ΤΚΕΑΑ και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών .

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα 22815015, 22815082 (ΤΚΕΑΑ) και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Σχετικά έντυπα:

Εικονίδιο

7. Νέα Αίτηση Επίδομα Διακίνηση Νεφροπαθείς 376.59 KB


Εικονίδιο

7. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ 214.25 KB

Παρέχετε με βάση τον περί παροχής επιδόματος διακινήσεως σε αναπήρους νομοθεσία (1980 – 2017), που ορίζει ως ανάπηρα τα άτομα με παραπληγία, τετραπληγία ή άλλη αδυναμία των κάτω άκρων όπου η αναπηρία τους υπερβαίνει το 39% ή άτομα που η οξύτητα της όρασης και των δύο οφθαλμών είναι τέτοια ώστε αυτή στον καλύτερο οφθαλμό δεν υπερβαίνει τα 6/60 έστω και με διορθωτικούς φακούς.

Σκοπός είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας για αγορά αυτοκινήτου που θα επιτρέψει την περαιτέρω ανεξαρτητοποίηση και συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή των ατόμων με αναπηρία.

Δικαιούχοι: Κύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν μόνιμη διαμονή στην Κύπρο για διάστημα τουλάχιστον ένα (1) χρόνο ή υπήκοοι τρίτης χώρας με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα (σύμφωνα με τους κανονισμούς και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας), ηλικίας 18 -70, που πληρούν τον πιο πάνω ορισμό έπειτα από αξιολόγηση από τα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας και που είναι κάτοχοι άδειας οδηγού (όπου είναι δυνατή η οδήγηση με ασφάλεια).

Για τους λήπτες επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας, επιδόματος φροντίδας σε Παραπληγικά ή Τετραπληγικά Άτομα και Χορηγίας Τυφλών δεν απαιτείται επαναξιολόγηση.

Παροχή:

 • €3.500 ή
 • €4.500 στις περιπτώσεις που είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα για τη διακίνησή τους, και είναι λήπτες επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας ή/και επιδόματος φροντίδας σε Παραπληγικά ή Τετραπληγικά Άτομα ή
 • €9.000 στις περιπτώσεις που είναι λήπτες επιδόματος φροντίδας σε Παραπληγικά ή Τετραπληγικά Άτομα και προχωρήσουν στην αγορά κατάλληλου διασκευασμένου αυτοκινήτου για να εισέρχονται και να επιβαίνουν στο αυτοκίνητο καθήμενοι στο τροχοκάθισμα.
 • Απαλλαγή από τα τέλη εγγραφής και κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Σημειώνεται ότι:

 • το αυτοκίνητο που θα αγοραστεί μέσω του Σχεδίου μπορεί να το οδηγούν μέλη της οικογένειας του δικαιούχου που θα ορίσει ο ίδιος νοούμενου ότι εγκριθούν από το Διευθυντή του ΤΚΕΑΑ.
 • παροχή νέας επιχορήγησης επιτρέπετε μετά την παρέλευση 7 χρόνων.

Σχετικά έντυπα και αιτήσεις μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, καθώς επίσης και στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες του ΤΚΕΑΑ και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών .

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα 22815015, 22815082 (ΤΚΕΑΑ) και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Σχετικά έντυπα:

Εικονίδιο

8. Νέα Αίτηση για παροχή αυτοκινήτου 385.50 KB


Εικονίδιο

8. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 211.26 KB

Παρέχεται σε άτομα με κινητική αναπηρία που έχουν μακροχρόνιες σωματικές διαταραχές, οι οποίες κατά την αλληλεπίδραση τους με διάφορα εμπόδια, δυνατόν να εμποδίζουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους.

Σκοπός είναι η διευκόλυνση της διακίνησης και η προώθηση της ανεξαρτητοποίησης και της πλήρους συμμετοχής στην κοινωνική, εκπαιδευτική και οικονομική ζωή των ατόμων με βαριά κινητική αναπηρία, μέσω παροχής οικονομικής βοήθειας για την προμήθεια τροχοκαθισμάτων.

Δικαιούχοι: Κύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν μόνιμη διαμονή στην Κύπρο για διάστημα τουλάχιστον ένα (1) χρόνο ή υπήκοοι τρίτης χώρας με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα (σύμφωνα με τους κανονισμούς και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας), ανεξαρτήτως ηλικίας.

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να επιτραπεί η αγορά δεύτερου τροχοκαθίσματος στον ίδιο αιτητή.

Σε περίπτωση μη χρήσης τροχοκαθίσματος που αγοράστηκε στα πλαίσια του εν λόγω σχεδίου, το τροχοκάθισμα θα πρέπει να επιστρέφεται στο ΤΚΕΑΑ.

Παροχή: Από €700 μέχρι και €13.500 ανάλογα με τον τύπο του τροχοκαθίσματος που θα εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες του αιτητή, όπως διαφαίνονται κατόπιν αξιολόγησης από φυσιοθεραπευτή/τρια των κρατικών νοσηλευτηρίων ή του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής.

Σχετικά έντυπα και αιτήσεις μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, καθώς επίσης και στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες του ΤΚΕΑΑ και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών .

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα 22815015, 22815082 (ΤΚΕΑΑ) και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Σχετικά έντυπα:

Εικονίδιο

9. Αίτηση Τροχοκαθισμάτων 319.68 KB


Εικονίδιο

9. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 225.71 KB

Απευθύνεται σε άτομα με κινητική αναπηρία των κάτω άκρων τα οποία δεν μπορούν να περπατήσουν ή μπορούν να περπατήσουν μόνο μικρές αποστάσεις σε ομαλό έδαφος, είτε με χρήση βοηθητικών μέσων είτε χωρίς αυτά.

Σκοπός είναι η διάθεση μεταχειρισμένων τροχοκαθισμάτων που διαθέτει το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) και τα οποία προέρχονται είτε από δωρεά είτε από επιστροφή με βάση το σχέδιο για παροχή οικονομικής βοήθειας για αγορά τροχοκαθισμάτων είτε από αγορά περιορισμένου αριθμού καινούργιων τροχοκαθισμάτων από το ΤΚΕΑΑ με σκοπό το δανεισμό σε δικαιούχα άτομα.

Δικαιούχοι: Κύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν μόνιμη διαμονή στην Κύπρο για διάστημα τουλάχιστον ένα (1) χρόνο ή υπήκοοι τρίτης χώρας με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα (σύμφωνα με τους κανονισμούς και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας), ανεξαρτήτως ηλικίας.

Παροχή: Δωρεάν δανεισμός τροχοκαθίσματος

Σχετικά έντυπα και αιτήσεις μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, καθώς επίσης και στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες του ΤΚΕΑΑ και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών .

Σημειώνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω φυσιοθεραπευτών/τριων με ιατρική βεβαίωση της αναπηρίας. Οι μόνιμοι χρήστες τροχοκαθισμάτων, οι οποίοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας  εξαιρούνται από αυτή τη διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα 22815015, 22815082 (ΤΚΕΑΑ) και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Σχετικά έντυπα:

Εικονίδιο

10. Σχέδιο Διαχείρισης Τροχοκαθισμάτων 188.08 KB


Εικονίδιο

10. Αίτηση για Απόκτηση Τροχοκαθίσματος με Δανεισμό 337.85 KB

Παρέχεται σε άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν Επίδομα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας ή/και Χορηγία Τυφλών ή/και οικονομική βοήθεια για απόκτηση αυτοκινήτου ή/και έχουν μόνιμο βαθμό αναπηρίας σε ποσοστό πέραν του 39% ή/και έχουν νοητική αναπηρία ή/και εμπίπτουν στις διατάξεις του περί Ανακουφίσεων Παθόντων Νόμου. Επίσης παρέχεται σε οργανώσεις που παρέχουν φροντίδα σε άτομα με αναπηρία τα οποία ανήκουν σε μια από τις προαναφερόμενες ομάδες και χρησιμοποιούν όχημα για τη μεταφορά των ατόμων αυτών.

Δικαιούχοι: Κύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν μόνιμη διαμονή στην Κύπρο για διάστημα τουλάχιστον ένα (1) χρόνο ή  υπήκοοι τρίτης χώρας με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα (σύμφωνα με τους κανονισμούς και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας). Προβλέπεται ως όριο ηλικίας το 65ο έτος ηλικίας.

Το Δελτίο εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου και έχει είτε μόνιμη διάρκεια είτε διάρκεια ισχύος τριών ετών με δυνατότητα να επανέκδοθει ένα μήνα πριν από την λήξη της ημερομηνίας που αναγράφεται σε αυτό.

Σημειώνεται ότι το Δελτίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο επιβαίνει το άτομο με αναπηρία, ακόμη και εάν δεν οδηγεί το ίδιο ή αν το αυτοκίνητο δεν είναι δικό του.

Παροχή: Κάρτα Στάθμευσης για προνομιακή στάθμευση οχημάτων που οδηγούνται από ή μεταφέρουν άτομα με αναπηρία.

Σχετικά έντυπα και αιτήσεις μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, καθώς επίσης και στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες του ΤΚΕΑΑ  και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα 22815015, 22815082 (ΤΚΕΑΑ) και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Σχετικά έντυπα:

Εικονίδιο

11. Οδηγός Δελτίου Στάθμευσης ΑμεΑ 350.12 KB


Εικονίδιο

11. Οδηγός Χρήσης Δελτίου Στάθμευσης 473.78 KB


Εικονίδιο

Αίτηση Δελτίου Στάθμευσης 166.50 KB


Εικονίδιο

11. Ανακοίνωση για το Δελτίο Στάθμευσης ατόμων με αναπηρίες 274.08 KB

Απευθύνεται σε άτομα με που έχουν σοβαρές κινητικές, αισθητηριακές ή άλλες αναπηρίες, για αγορά τεχνικών μέσων, οργάνων και άλλων βοηθημάτων. Οικονομική βοήθεια παρέχεται σε ατομική βάση και όχι σε ιδρύματα, οργανώσεις κτλ.

Σκοπός είναι η διευκόλυνση  της διαβίωσης και η προώθηση της ανεξαρτητοποίησης και της πλήρους συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή, μέσω της παροχής οικονομικής βοήθειας για την προμήθεια κατάλληλων τεχνικών μέσων και οργάνων καθώς και άλλων βοηθημάτων.

Δικαιούχοι: Κύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν μόνιμη διαμονή στην Κύπρο για διάστημα τουλάχιστον ένα (1) χρόνο ή  υπήκοοι τρίτης χώρας με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα (σύμφωνα με τους κανονισμούς και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας), ανεξαρτήτως ηλικίας, που έχουν σοβαρές κινητικές, αισθητηριακές ή άλλες αναπηρίες.

Παροχή: Οικονομική βοήθεια μέχρι 80% της πραγματικής τελικής αξίας του αιτούμενου εξοπλισμού, μέχρι το ανώτατο ποσό ανά είδος όπως ορίζεται σε συγκεκριμένο δημοσιευμένο κατάλογο.

Σημειώνεται ότι πρέπει πρώτα να υποβάλλετε η σχετική αίτηση στο ΤΚΕΑΑ και μετά να αγοράζεται ο εξοπλισμός.

Σε περίπτωση μη χρήσης του εξοπλισμού που αγοράστηκε στα πλαίσια του εν λόγω σχεδίου, ο εξοπλισμός θα πρέπει να επιστρέφεται στο ΤΚΕΑΑ.

Σχετικά έντυπα και αιτήσεις μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, καθώς επίσης και στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες του ΤΚΕΑΑ και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα 22815015, 22815082(ΤΚΕΑΑ) και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Σχετικά έντυπα:

Εικονίδιο

12. Νέα Αίτηση για αγορά τεχνικών μέσων 385.83 KB


Εικονίδιο

12. Κατάλογος με ανώτατα ποσά ανα είδος 584.20 KB


Εικονίδιο

12. ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 188.52 KB


Εικονίδιο

12. Ανακοίνωση - Σύσταση Τεχνικών Μέσων 181.15 KB


Εικονίδιο

12. Έντυπο σύστασης Τεχνικων Μέσων 343.08 KB

Απευθύνεται σε άτομα με που έχουν σοβαρές κινητικές, αισθητηριακές ή άλλες αναπηρίες, για παροχή τεχνικών μέσων, οργάνων και άλλων βοηθημάτων μέσω δανεισμού από το ΤΚΕΑΑ, εξοπλισμού που επιστρέφεται από δικαιούχους του «Σχέδιου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας στα Άτομα με Αναπηρίες για την Προμήθεια Τεχνικών Μεσών, Οργάνων και άλλων Βοηθημάτων>».

Σκοπός είναι η διευκόλυνση  της διαβίωσης και η προώθηση της ανεξαρτητοποίησης και της πλήρους συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Δικαιούχοι: Κύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν μόνιμη διαμονή στην Κύπρο για διάστημα τουλάχιστον ένα (1) χρόνο ή  υπήκοοι τρίτης χώρας με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα (σύμφωνα με τους κανονισμούς και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας), ανεξαρτήτως ηλικίας, που έχουν σοβαρές κινητικές, αισθητηριακές ή άλλες αναπηρίες.

Παροχή: Δωρεάν δανεισμός χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων.

Ο εξοπλισμός παρέχεται σε ατομική βάση και όχι σε ιδρύματα, οργανώσεις κτλ.

Μετά τον δανεισμό ο δικαιούχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της συντήρησης του εξοπλισμού.

Σχετικά έντυπα και αιτήσεις μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, καθώς επίσης και στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες του ΤΚΕΑΑ και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα 22815015, 22815082 (ΤΚΕΑΑ) και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Σχετικά έντυπα:

Εικονίδιο

13. Αίτηση για Απόκτηση Τεχνικού Μέσου με Δανεισμό 337.40 KB


Εικονίδιο

13. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 189.01 KB

«Άτομο με θαλασσαιμία» ορίζεται το άτομο που, όπως πιστοποιείται από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και τα Κέντρα Θαλασσαιμίας του Υπουργείου Υγείας, έχει θαλασσαιμία και είναι ενταγμένος σε μόνιμο και τακτικό πρόγραμμα μεταγγίσεων των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Σκοπός: Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας σε άτομα με θαλασσαιμία, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ώστε να καλύπτουν μέρος των δαπανών για τη διακίνηση τους προς και από τα Κέντρα Θαλασσαιμίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων, για σκοπούς διενέργειας των μεταγγίσεων αίματος και παρεπόμενων ιατρικών εξετάσεων και θεραπειών, που είναι απαραίτητες ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της ζωής τους και η συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους.

Δικαιούχοι: Άτομα με Θαλασσαιμία ενταγμένα σε μόνιμο και τακτικό πρόγραμμα μεταγγίσεων σε δημόσια νοσηλευτήρια

Παροχή:

 • €75 μηνιαίως για δικαιούχους που διαμένουν μόνιμα εντός Δήμων
 • €150 μηνιαίως για δικαιούχους που διαμένουν μόνιμα εντός κοινοτήτων

 

Σχετικά έντυπα

Εικονίδιο

Σχέδιο παροχής Επιδόματος Διακίνησης για Άτομα με Θαλασσαιμία 150.50 KB


Εικονίδιο

Αίτηση ΕΔA Θαλασσαιμία συμπεριλαμβανομενης βεβαιωσης ιατρου 167.00 KB

Β. Επαγγελματική αποκατάσταση για άτομα με αναπηρίες.

Σκοπός του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου Ν. 146(Ι)/2009, είναι η προαγωγή των ευκαιριών απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες που ικανοποιούν καθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια (βλέπε πιο κάτω), σε ποσοστό 10% των εκάστοτε υπό πλήρωση θέσεων, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Αφορά όλες σχεδόν τις θέσεις εισδοχής στον εισαγωγικό βαθμό στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (μόνιμες θέσεις, ωρομίσθιο προσωπικό, έκτακτο προσωπικό κτλ) με εξαίρεση τις θέσεις τηλεφωνητή (ρυθμίζεται με άλλη νομοθεσία,) και εκείνες στο Στρατό, Εθνικής Φρουρά, Αστυνομία, Πυροσβεστική και Φυλακές, η άσκηση των καθηκόντων απαιτεί απουσία οποιουδήποτε σωματικού, διανοητικού ή ψυχικού περιορισμού.

Δικαιούχοι για σκοπούς του Νόμου είναι άτομα, τα οποία μετά από αξιολόγηση από ειδική πολυθεματική επιτροπή, διαπιστώνεται ότι έχουν ανεπάρκεια ή μειονεξία, η οποία προκαλεί μόνιμο ή απροσδιόριστης διάρκειας σωματικό, διανοητικό ή ψυχικό περιορισμό που μειώνει ουσιωδώς ή αποκλείει τη δυνατότητα εξεύρεσης και διατήρησης κατάλληλης απασχόλησης.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια για να είναι υποψήφιοι:

 • κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της υπό πλήρωσης θέσης,
 • να επιτυγχάνουν σε τυχόν απαιτούμενες γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις και
 • να κρίνονται κατάλληλα για την εκτέλεση των καθηκόντων της από το αρμόδιο διορίζον όργανο.

Θα πρέπει να δηλωθεί η αναπηρία στην αίτηση για διορισμό (αφού προκηρυχθεί θέση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας), και να συνοδεύεται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις. Στη συνέχεια, και αφού ο υποψήφιος/δικαιούχος πληροί τα αντικειμενικά κριτήρια, θα κληθεί για αξιολόγηση από ειδική πολυθεματική επιτροπή του ΤΚΕΑΑ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα 22815015, 22815082 (ΤΚΕΑΑ) και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Σχετικά έντυπα:

Εικονίδιο

Β. Επαγγελματική Κατάρτιση νέα αίτηση 372.59 KB


Εικονίδιο

Β. ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 274.54 KB


Εικονίδιο

Β1. Ο περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2009 142.26 KB

Σκοπός είναι η δημιουργία μικρών μονάδων για αυτοεργοδότηση ατόμων με αναπηρία, των οποίων η απασχόληση στην αγορά εργασίας είναι δύσκολη, και που στοχεύουν στην πρακτική κατάρτιση/απόκτηση εργασιακής πείρας.

Δικαιούχοι: Κύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν μόνιμη διαμονή στην Κύπρο για διάστημα τουλάχιστον ένα (1) χρόνο ή  υπήκοοι τρίτης χώρας με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα (σύμφωνα με τους κανονισμούς και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας), ηλικίας 18 – 63 χρονών, με σωματική, αισθητηριακή, νοητική ή άλλη αναπηρία που προκαλεί ουσιώδη μείωση της δυνατότητας απασχόλησης στην αγορά εργασίας.

Παροχή: Οικονομική βοήθεια ύψους  €8.543 για λειτουργία μικρών μονάδων αυτοεργοδότησης ατόμων με αναπηρίες.

Σχετικά έντυπα και αιτήσεις μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, καθώς επίσης και στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες του ΤΚΕΑΑ  και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα 22815015, 22815082 (ΤΚΕΑΑ) και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Σχετικά έντυπα:

Εικονίδιο

Β2. ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 33.50 KB


Εικονίδιο

Β2. Μικρές Μονάδες νέα αίτηση 393.09 KB


Εικονίδιο

Β2. ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ 290.08 KB

Σκοπός η διεύρυνση των ευκαιριών κατάρτισης και επιμόρφωσης ατόμων με αναπηρίες σε ειδικότητες και επίπεδα που δεν προσφέρονται από το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων (Κ.Ε.Α.Α.), με βάση ατομικά προγράμματα, σε ιδρύματα κατάρτισης ή επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Τα προγράμματα κατάρτισης/επιμόρφωσης θα πρέπει να στοχεύουν στην διευκόλυνση της εργοδότησης ή της επαγγελματικής ανέλιξης των ενδιαφερομένων ατόμων με αναπηρίες.

Δικαιούχοι: Κύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν μόνιμη διαμονή στην Κύπρο για διάστημα τουλάχιστον ένα (1) χρόνο ή  υπήκοοι τρίτης χώρας με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα (σύμφωνα με τους κανονισμούς και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας), ηλικίας 18 – 63 χρονών, άτομα με αναπηρίες τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα εργοδότησης ή ανέλιξης στο επάγγελμα τους ανεξάρτητα από επίπεδο μόρφωσης.

Προτεραιότητα παρέχεται σε άτομα με σοβαρής μορφής αναπηρία τα οποία είναι άνεργα ή υποαπασχολούμενα

Παροχή: Οικονομική βοήθεια ύψους € 1.708 για παρακολούθηση πρόγραμμα κατάρτισης σε κατάλληλο ίδρυμα ή επιχείρηση.

Σημειώνεται ότι το ενδιαφερόμενο άτομο θα μπορεί να αιτηθεί για μόνο ένα πρόγραμμα, και δεν θα πρέπει να έχει ήδη τύχει επιχορήγησης στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου  τα τελευταία τρία (3) έτη από την ημερομηνία αίτησης του.

Η επιδότηση παρέχεται στο Δικαιούχο με την ολοκλήρωση του προγράμματος, αφού προσκομίσει βεβαίωση ή έκθεση ολοκλήρωσης του προγράμματος, συνοδευόμενη με τις σχετικές αποδείξεις πληρωμής του προγράμματος.

Σχετικά έντυπα και αιτήσεις μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, καθώς επίσης και στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες του ΤΚΕΑΑ  και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα 22815015, 22815082 (ΤΚΕΑΑ) και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Σχετικά έντυπα:

Εικονίδιο

Β3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 370.57 KB


Εικονίδιο

Β3. Τροποποιημένο Σχέδιο Απασχόλησης με Στήριξη 2018 238.75 KB

Back to top button