Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας

Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας περιλαμβάνει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για ΕΕΕ

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) μπορεί να παραχωρηθεί σε Κύπριους και Ευρωπαίους πολίτες που έχουν την αμέσως προηγούμενη περίοδο πριν την αίτηση τους, συμπληρώσει νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Κύπρο για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και συνεχίζουν να έχουν νόμιμη και συνεχή διαμονή στη χώρα. Μπορεί να παραχωρηθεί επίσης σε  υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν μακροχρόνια διαμονή στην Κύπρο (σύμφωνα με τους κανονισμούς και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας) ή έχουν Προσφυγικό καθεστώς (σύμφωνα με τους κανονισμούς και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και εξαιρώντας τους αιτητές ασύλου), καθώς και σε θύματα εμπορίας ή εκμετάλλευσης προσώπων (σύμφωνα με τους κανονισμούς και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας).

Απουσία από την Κύπρο θεωρείται προσωρινή στις περιπτώσεις που:

 • Δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα κάθε χρόνο
 • Γίνεται για λόγους υγείας (π.χ. λήψη θεραπείας) αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά
 • Ο αιτητής διέμενε στο εξωτερικό για σκοπούς φοίτησης σε σχολές ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και η νόμιμη και συνήθης διαμονή του πριν την περίοδο φοίτησης ήταν στην Κύπρο, για περίοδο πέραν των πέντε (5) ετών.

Ο αιτητής πρέπει να είναι είτε:

 • άνω των 28 ετών, ή
 • έγγαμο άτομο οποιασδήποτε ηλικίας,  ή
 • μόνος γονέας οποιασδήποτε ηλικίας, ή
 • ορφανό άτομο οποιασδήποτε ηλικίας, ή
 • ανάπηρο άτομο οποιασδήποτε ηλικίας, ή
 • ενήλικο άτομο  που  πριν  τη  συμπλήρωση  του  18ου  έτους  της  ηλικίας  του τελούσε  υπό  τη φροντίδα του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση άτομα που έστω και αν πληρούν τα πιο πάνω είναι:

 • Μοναχοί σε μοναστήρι
 • Εθνοφρουροί
 • Φοιτητές (εκτός αν τελούσαν υπό τη φροντίδα του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, είναι άτομα με αναπηρία, είναι ορφανά)
 • Εκούσια ‘Ανεργα Άτομα

Άτομα ικανά για εργασία οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους με βάση τη Νομοθεσία για παροχή ΕΕΕ, δηλαδή:

 • να είναι ενεργά στην αναζήτηση εργασίας μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης,
 • να αποδέχονται εργασία που έχουν τις δεξιότητες να εκτελέσουν,
 • να μην παραιτούνται εκούσια από την εργασία τους
  • για έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους
  • μετά την υποβολή της αίτησης τους

καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου που λαμβάνουν ΕΕΕ.


Εισοδηματικά κριτήρια και προϋποθέσεις

1 Το σύνολο της  ακίνητης ιδιοκτησίας  του  ιδίου  και  της  οικογένειας του  να  μην υπερβαίνει συνολικά τις €100.000 (με βάση την εκτίμηση του κτηματολογίου του 2013.

 • Εξαιρείται η κατοικία στην οποία διαμένει ο αιτητής και η οικογένεια του εφόσον το εμβαδό της δεν υπερβαίνει τα 300 τμ.
 • Εξαιρείται ακίνητη ιδιοκτησία επιπρόσθετης αξίας €100.000 όταν ολόκληρη  ή  το  μεγαλύτερο  μέρος  αυτής  είναι  μη  αξιοποιήσιμη  λόγω επιβάρυνσης ή επικαρπίας (υποθήκη – memo).
Η οικογένεια (οικογενειακή μονάδα) αποτελείται από:

 • τον αιτητή/δικαιούχο
 • το/τη σύζυγο εφόσον διαμένει στην ίδια κατοικία με τον αιτητή/δικαιούχο
 • τα ανήλικο παιδιά του, εφόσον διαμένουν στην ίδια κατοικία με τον αιτητή/δικαιούχο
 • τα ενήλικα παιδιά του που είναι άγαμα και ηλικίας κάτω από 28 ετών, ανεξάρτητα του χώρου διαμονής τους, εφόσον η διαμονή τους βρίσκεται στην Κύπρο

Σε περίπτωση άγαμου ορφανού προσώπου που δεν έχει συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας του, η οικογενειακή μονάδα περιλαμβάνει τον αιτητή/δικαιούχο και τα άγαμα αδέλφια του κάτω των 28 ετών.

 

2 Οι καταθέσεις του  αιτητή  και  της οικογένειας του  δεν  πρέπει  να υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των €5.000 συν €1.000 για κάθε πρόσθετο πρόσωπο που ανήκει στην οικογένεια.
Εξαιρούνται επιπρόσθετα χρηματοοικονομικά στοιχεία μέχρι και €20.000, τα οποία όμως είναι:

 • είτε δεσμευμένα προς εξασφάλιση δανείου (και έγινε πριν τις 11/7/2014),
 • είτε απ’  ονόματι ανήλικων τέκνων  (πριν τις 11/7/2014),
 • είτε αφορούν δάνεια σπουδών και υποτροφίες,
 • είτε είναι αναγκαία σε άτομο  με  αναπηρία  λόγω  της  αναπηρίας  του,
 • είτε  λόγω  του  ότι  είναι  επ΄  ονόματι ανήλικων  τέκνων,  συνέπεια  κληροδοτήματος  ή  λόγω  εγκεκριμένων  εράνων  ή  άλλων ιδιαίτερων  λόγων,
 • είτε  είναι  σε  κοινό  τραπεζικό  λογαριασμό  με  τον  υπερήλικα  / συνταξιούχο γονέα (και έγινε πριν τις 11/7/2014) και τα χρήματα αποδεδειγμένα είναι του γονέα.

 

3 Το σύνολο της  αξίας  των  μετοχώνχρεογράφωνομολόγωνασφαλιστήριων συμβολαίων, εισπρακτέων λογαριασμών και άλλων παρόμοιων στοιχείων, που είναι στην κατοχή των μελών της οικογένειας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των €5.000.

 

4 Το σύνολο των   εισοδημάτων   των   μελών   της   οικογένειας,   πρέπει   να   είναι χαμηλότερο από το σύνολο των αναγκών που υπολογίζονται βάση του ΕΕΕ.

 

Εισόδημα ορίζεται ως:

 • το εισόδημα από εργασία μισθωτού ή αυτοεργοδοτουμένου

Από το μηνιαίο εισόδημα από εργασία είτε για τον αιτητή/δικαιούχο είτε για τον/την σύζυγο

 • εάν το εισόδημα είναι μεγαλύτερο από €500, τα πρώτα €170 δεν λαμβάνονται υπόψη.
 • εάν το εισόδημα είναι μικρότερα από €500, τα πρώτα €50 δεν λαμβάνονται υπόψη, από τα επόμενα €50 μέχρι τα €200 δεν λαμβάνεται υπόψη το 40% αυτού του μέρους, από τα επόμενα €200 μέχρι τα €500 δεν λαμβάνεται υπόψη το 20% αυτού του μέρους.

 Από  το  μηνιαίο  εισόδημα  από  εργασία  για  κάθε  ενήλικο τέκνο που είναι κάτω των 28  ετών

 • τα πρώτα €480 λαμβάνονται υπόψη μόνο κατά 50%
 • από τα   επόμενα   €480€1000   λαμβάνεται   υπόψη   το   10%   αυτού   του   μέρους  
 • από τα  επόμενα  €1000  μέχρι  €2000  λαμβάνεται  υπόψη  το  15%  αυτού του  μέρους 
 • για εισοδήματα  του  τέκνου  που  υπερβαίνουν  τα  €2000,  λαμβάνεται  υπόψη  το  20%

Εάν ο αιτητής/δικαιούχος ή ο/η σύζυγος είναι ανάπηρο πρόσωπο, τότε δεν λαμβάνονται υπόψη ως εισόδημα τα πρώτα €512 από το εισόδημα από εργασία.

Το εισόδημα που αφορά επίδομα κατάρτισης ή απόκτησης επαγγελματικής πείρας (από σχέδια που κατά καιρούς προκηρύσσει το Υπουργείο Εργασίας, δεν λαμβάνεται υπόψη εφόσον αφορά τέκνο του δικαιούχου.

 

 • ποσά που λαμβάνονται ως διατροφή από υπόχρεο πρόσωπο
 • οποιοδήποτε επίδομα  ή  χορήγημα  ή  βοήθημα  λαμβάνεται
 • οποιοδήποτε εισόδημα από συντάξεις ή συνταξιοδοτικά σχέδια
 • οποιοδήποτε εισόδημα από αξιοποίηση περιουσίας που ανήκει στην οικογένεια, όπως για παράδειγμα εισόδημα από ενοίκια ή από τόκους

Επιδόματα που λαμβάνονται υπόψη ως εισόδημα

 • Επίδομα τέκνου
 • Επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας
 • Επίδομα ανεργίας
 • Συντάξεις ανικανότητας και αναπηρίας
 • Συντάξεις και επιδόματα εξωτερικού
 • Πασχαλινό επίδομα
 • Μηνιαία σύνταξη που παρέχεται δυνάμει του Περι Ανακουφίσεων Παθόντων Νόμου
 • Επιχορηγήσεις και παροχές του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και του Τμήματος Αλιείας
 • Μηνιαίο χορήγημα σε βετεράνους αγωνιστές και σε χήρο/α βετεράνου αγωνιστή του Β παγκοσμίου πολέμου

Επιδόματα που ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη ως εισόδημα

 • Επίδομα κηδείας
 • Επίδομα τοκετού
 • Φοιτητική χορηγία
 • Επίδομα εθνοφρουρού
 • Επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων
 • Συνεισφορές αγαθοεργών ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων
 • Μηνιαίο τιμητικό επίδομα σε ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών
 • Διατροφή από υπόχρεο πρόσωπο εφόσον αποδεδειγμένα δεν λαμβάνεται
 • Όλα τα επιδόματα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία
 • Όλα τα επιδόματα ή και βοηθήματα ή και χορηγήματα που παρέχονται σε άτομο με αναπηρία λόγω της αναπηρίας του
 • Oποιαδήποτε ποσά από το Ταμείο Λαχείου Προνοίας ή / και από το ΥΕΠΚΑ ως έκτακτη οικονομική βοήθεια με έγκριση του Υπουργού

Τι παρέχει το ΕΕΕ

Το ΕΕΕ παρέχει:

 1. Μηναίο ποσό για τις ανάγκες διαβίωσης του αιτητή/δικαιούχο
 2. Μηναίο ποσό για παροχή στέγασης (επίδομα ενοικίου ή επίδομα για κάλυψη τόκων στεγαστικού δανείου)
 3. Δημοτικά ή άλλα παρόμοια τέλη
 4. Βοήθεια για κάλυψη εκτάκτων αναγκών ή/και αναγκών φροντίδας

Συνολικό μηνιαίο ποσό του ΕΕΕ που δικαιούται ο αιτητής

Συνολικό μηνιαίο ποσό εισοδήματος του δικαιούχου
=
Μηνιαίο ποσό παροχής

**Οποιαδήποτε αλλαγή στα εισοδήματα ή στη σύνθεση της οικογένειας, τότε θα αλλάξει και το μηνιαίο ΕΕΕ που παρέχεται**


Μάθετε περισσότερα

Σχετικά Έντυπα και Αιτήσεις μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, καθώς επίσης και στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Ταχυδρομικά Γραφεία καθώς και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στους δικαιούχους ΕΕΕ κατόπιν συμπλήρωσης του ειδικού χώρου στην αίτηση ΕΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 22 054054 και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Σχετικά Έντυπα και Αιτήσεις

Εικονίδιο

Αίτηση ΕΕΕ 895.03 KB

Εικονίδιο

Κανονισμοί ΕΕΕ 127.32 KB

Εικονίδιο

Νομοθεσία ΕΕΕ 4.70 MB

Εικονίδιο

Περί ΕΕΕ Νόμοι 763.11 KB

Εικονίδιο

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ΕΕΕ 575.49 KB

  Εικονίδιο

  Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις 915.61 KB

  Εικονίδιο

  ΕΕΕ.15- Έντυπο ΕΕΕ για άτομα με αναπηρία 521.66 KB

  * Εκκρεμεί η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας που προνοεί διαχωρισμό ΕΕΕ και Αναπηρικού επιδόματος

   

  Back to top button