Άλλες Κρατικές Υπηρεσίες

Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Ο  περί Προσλήψεως Εκπαιδευμένων Τυφλών Τηλεφωνητών στη θέση Τηλεφωνητή στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ειδικαί Διατάξεις) Νόμος του 1988 αναφέρει ότι:

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου στις κενές θέσεις τηλεφωνητών στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διορίζονται κατά προτεραιότητα υποψήφιοι τυφλοί οι οποίοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα από τα σχέδια υπηρεσίας προσόντα και οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι τηλεφωνητές.

Δικαιούχοι για σκοπούς του Νόμου είναι άτομα:

  • η οπτική οξύτητα των οποίων και μετά τη χρησιμοποίηση διορθωτικών φακών δεν υπερβαίνει τα 6/60 της κανονικής όρασης στο καλύτερο μάτι
  • κατέχουν δίπλωμα εκπαίδευσης στην τηλεφωνική, όπως παραχωρείται από την Σχολή Τυφλών.

Θα πρέπει να δηλωθεί η αναπηρία στην αίτηση για διορισμό (αφού προκηρυχθεί θέση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας), και να συνοδεύεται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις, ιδιαίτερα γραπτή βεβαίωση από την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Back to top button