Άλλες Κρατικές Υπηρεσίες

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες:

Παιδιά για τα οποία προσδιορίστηκε ειδική αγωγή και εκπαίδευση δικαιούνται δωρεάν φοίτηση σε:

 • Δημόσιο Σχολείο – Συνηθισμένη Τάξη
 • Δημόσιο Σχολείο – Ειδική Μονάδα
 • Σχολείο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 • Κατ’οίκον ή σε νοσηλευτήρια εάν για λόγους υγείας δεν μπορούν για μακρύ χρονικό διάστημα να παρακολουθήσουν το συνηθισμένο πρόγραμμα μαθημάτων στο σχολείο.

Επιχορηγούνται οι γονείς για την μεταφορά των παιδιών που δεν φοιτούν σε σχολείο της γειτονιάς τους

Για την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης εργοδοτούνται εκπαιδευτικοί για νοητικά, συναισθηματικά και άλλα προβλήματα, κωφών, τυφλών, ειδικής γυμναστικής, μουσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, ακουολογίας, εκπαιδευτικής ψυχολογίας και φυσιοθεραπείας.

Ξεκίνησε πιλοτική εφαρμογή τη σχολική χρονιά 2017-18 προγράμματος παραχώρησης προσβάσιμων λεωφορείων για παιδιά με σοβαρές κινητικές αναπηρίες στην επαρχία Λευκωσίας, διασφαλίζονται την συμμετοχή των παιδιών σε σχολικές δραστηριότητες εκτός του σχολείου.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Η κάθε Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης δέχεται ενημέρωση από γονείς, διευθυντές βρεφοκομικών σταθμών ή νηπιαγωγείων ή δημοτικων σχολειων ή σχολείων μέσης εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού τους, γιατρός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός για περιπτώσεις παιδιών που πιθανόν να έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ή άλλες ανάγκες.

Έντυπα γνωστοποίησης διατίθενται σε όλα τα δημόσια νηπιαγωγεία, δημοτικά, σχολεία μέσης εκπαίδευσης και από τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με βάση τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμους του 1999 έως 2014, η Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  είναι το αρμόδιο σώμα για την αξιολόγηση των αναγκών κάθε παιδιού, με στόχο την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή άλλης στήριξης για ικανοποίηση των αναγκών του.

Η πολυθεματική Επαρχιακή Επιτροπή αποφασίζει, ανάλογα με την αξιολόγηση, την παροχή ή όχι στο παιδί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και, σε περίπτωση που αποφασίζεται η παροχή τέτοιας εκπαίδευσης, τον προσδιορισμό των λεπτομερειών της ειδικής εκπαίδευσης.

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ/ΣΥΝΟΔΟΙ

Μετά την λήψη σχετικής απόφασης από την Επαρχιακή Επιτροπή για την ανάγκη σχολικού βοηθού/ συνοδού, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει τις επηρεαζόμενες Σχολικές Εφορείες, οι οποίες έχουν την ευθύνης εργοδότησης του εν λόγω προσωπικού μέσω Επιτροπής Πρόσληψης.

Η Επιτροπή Πρόσληψης είναι επταμελής και δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι γονείς των παιδιών που θα εξυπηρετούνται.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα των Επαρχιακών Επιτροπών (βλέπε πιο κάτω) και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επαρχία Τηλέφωνο ΤηλεομοιότυποΛευκωσία
Λευκωσία 22800885 22305503
Λεμεσός 25822054 25305673
Λάρνακα – Αμμόχωστος 24821371 24813278
Πάφου 26804535 26911527

Διευκολύνσεις σε άτομα με ειδικές ανάγκες σε εξετάσεις 

 1. Επιπρόσθετος χρόνος εξέτασης
 2. Ανάγνωση και απλοποίηση της γλωσσικής διατύπωσης του εξεταστικού δοκιμίου
 3. Απαλλαγή από ορθογραφία, στίξη και γραμματική
 4. Μεταγραφέας για καταγραφή των απαντήσεων καθ΄ υπαγόρευση των υποψηφίων
 5. Απαλλαγή από ακρόαση/κατανόηση κειμένου
 6. Επεξήγηση εξεταστικού δοκιμίου για υποψηφίους με απώλεια ακοής
 7. Μικρά διαλείμματα
 8. Γραφέας για πιστή αντιγραφή του τετραδίου απαντήσεων των υποψηφίων στο τέλος της εξέτασης

Παραχωρούνται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες

Βάσει του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015(Ν. 203(Ι)/2015), φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται για επιδότηση συγκεκριμένων αναγκών, αφού ληφθούν υπόψη περιουσιακά και εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Δικαιούχοι: Πολίτες που διέμεναν μόνιμα στην Κύπρο για τουλάχιστον 5 χρόνια πριν την έναρξη των σπουδών σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου.

Η αξιολόγηση παροχής φοιτητικών επιδομάτων γίνεται κατόπιν υποβολής αιτήσεως και με βάσει συστήματος μοριοδότησης που προσμετρά τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Η μοριοδότηση της αίτησης θα γίνεται με στόχο την κατάταξη όλων των δικαιούχων αιτητών κατά προτεραιότητα (βάσει του συνόλου των μορίων που συγκεντρώνει ο αιτητής).

Περιουσιακά κριτήρια: Δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικών επιδομάτων έχει οικογένεια της οποίας η συνολική αξία των περιουσιακών της στοιχείων δεν υπερβαίνει το €1.200.000, συμπεριλαμβανομένου των:

 1. χρηματοοικονομικών στοιχείων της οικογένειας σε τρέχουσες τιμές (π.χ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα) και
 2. της ακίνητης ιδιοκτησίας της οικογένειας σε τιμές 1.1.2013, όπως αυτές έχουν υπολογιστεί από το κτηματολόγιο του κράτους.

Εισοδηματικά κριτήρια:  Δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικών επιδομάτων έχει οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €39.000,00 (, όταν αυτή έχει μέχρι και δύο τέκνα.

Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000,00 και κατά €3.000 (τρεις χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Τα εισοδηματικά κριτήρια μοριοδοτούνται. Ο πίνακας μοριοδότησης είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Κοινωνικά Κριτήρια:  Στην αξιολόγηση των αιτήσεων θα λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά προβλήματα/προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο φοιτητής ή/και η οικογένειά νοουμένου ότι επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις.

Λαμβάνονται υπόψη, ανάμεσα σε άλλα, εάν ο φοιτητής ή/και μέλη της οικογένειάς του

 • Έχουν σοβαρή ασθένεια ή/και αναπηρία
 • Είναι λήπτες ΕΕΕ
 • Είναι λήπτες σύνταξης ανικανότητας

Τα κοινωνικά κριτήρια μοριοδοτούνται. Ο πίνακας μοριοδότησης είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Παροχή: Οικονομική βοήθεια, ανά ακαδημαϊκό έτος, ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Επίδομα στέγασης €1.800 (€150 Χ 12 μήνες)
Επίδομα σίτισης €1.092 (€7 Χ 156 μέρες/έτος)
Επίδομα αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων Μέχρι €300
Επίδομα αγοράς ή αναβάθμισης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) Μέχρι €500

Έντυπα αίτησης διατίθενται στην Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

 Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα 22 804002/17 ( Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας) και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Τα Επιμορφωτικά Κέντρα στοχεύουν στην παροχή ευκαιριών «Δια Βίου Μάθησης», επιτρέποντας την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε ατόμου και την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πρόοδος των πολιτών και της κοινωνίας γενικότερα.

Δικαιούχοι: Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ηλικίας 15 ετών και άνω.

Παροχή: Δωρεάν συμμετοχή στα άτομα με αναπηρία πάνω από 75%, έπειτα από προσκόμιση πιστοποιητικού αναπηρίας στον εκπαιδευτή στην πρώτη τους συνάντηση.

Έντυπα αίτησης διατίθενται στα Επαρχιακά Γραφεία των Επιμορφωτικών Κέντρων και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (http://www.moec.gov.cy/epimorfotika/programma.html).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα των Επαρχιακών Γραφείων των Επιμορφωτικών Κέντρων (βλέπε πιο κάτω) και στην ιστοσελίδα http://www.moec.gov.cy/epimorfotika/index.html

 ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Επαρχία Τηλέφωνο Τηλεομοιότυπο
Λευκωσία 22800800/803 22800802
Λεμεσός 25877524 25306555
Λάρνακα – Αμμόχωστος 24813264 24304585
Πάφου 26804521/522 26912163

 

 

Back to top button