Υπ. Εργασίας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων

Τμήμα Εργασίας

Το Τμήμα Εργασίας είναι αρμόδιο για την προώθηση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στους τομείς της απασχόλησης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και της γενικότερης μέριμνας για τα άτομα με αναπηρίες.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται η προκήρυξη και διαχείριση σχεδίων χορηγιών για προώθηση κίνητρων απασχόλησης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού όπως τα άτομα με αναπηρία, λήπτες ΕΕΕ, χρόνιοι πάσχοντες κτλ.

Κατά την έκδοση αυτής της έκδοσης γίνονται δεκτές αιτήσεις για ακόλουθα σχέδια:

1. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις

 Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχο, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα με χρόνιες παθήσεις, εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Δικαιούχοι

  1. Το Σχέδιο καλύπτει ΜΟΝΟ άνεργα άτομα με Χρόνιες Παθήσεις που ενδιαφέρονται για πλήρη ή και μερική απασχόληση. Επιπλέον, το άτομο που καλύπτεται (υποψήφιος προς εργοδότηση/πρόσληψη) θα πρέπει να ήταν εγγεγραμμένο ως άνεργο, σε Επαρχιακό ή Τοπικό Γραφείο Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία πρόσληψης του.
  2. Είναι μέλη συνδέσμου ο οποίος είναι εγγεγραμμένο μέλος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων ή και οργάνωσης ασθενών η οποία βάση κριτηρίων της ομοσπονδίας μπορεί να γίνει μέλος. Θα πρέπει να προσκομιστεί (α) Βεβαίωση από το σύνδεσμο στον οποίο είναι μέλη (β) βεβαίωση από την Ομοσπονδία ότι ο σύνδεσμος είναι μέλος της και (γ) Ιατρική βεβαίωση από γιατρό που να καταγράφει την ασθένεια του αιτητή.

Έντυπα αίτησης μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, καθώς επίσης  και στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες του Τμήματος Εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

* Τα προγράμματα αναμένεται να επαναλειτουργήσουν εντός του έτους.


2. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχο, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα με Αναπηρία, εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία πρόσληψης.

Δικαιούχοι

Το Σχέδιο καλύπτει ΜΟΝΟ άνεργα άτομα με αναπηρία που ενδιαφέρονται για πλήρη ή και μερική απασχόληση. Επιπλέον, το άτομο που καλύπτεται (υποψήφιος προς εργοδότηση/πρόσληψη) θα πρέπει να ήταν εγγεγραμμένο ως άνεργο, σε Επαρχιακό ή Τοπικό Γραφείο Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία πρόσληψης του. Θα πρέπει επίσης να προσκομιστεί βεβαίωση από την ΚΥΣΟΑ (Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων).

Σχετική αίτηση μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, καθώς επίσης και στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες του Τμήματος Εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.


3. Σχέδιο Απασχόλησης με Στήριξη για Άτομα με Αναπηρία

Σκοπός του Σχεδίου είναι η εργοδότηση στην ανοιχτή αγορά εργασίας, μέσω της παροχής στήριξης από καθοδηγητή εργασίας (job coach), ατόμων με αναπηρίες με ουσιώδη μείωση της δυνατότητας εξεύρεσης και διατήρησης κατάλληλης απασχόλησης και που με την ανάλογη για τις ανάγκες τους στήριξη, αποκτούν τη δυνατότητα παραγωγικής απασχόλησης και επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης.

Δικαιούχοι

  1. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι εγγεγραμμένες οργανώσεις για άτομα με αναπηρίες, που θα είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή προγραμμάτων απασχόλησης με στήριξη, μέσω της απασχόλησης καθοδηγητών εργασίας, με επιχορήγηση.
  2. Τελικοί δικαιούχοι και επωφελούμενοι είναι τα άτομα με αναπηρίες που εντάσσονται στην απασχόληση με στήριξη μέσω του Σχεδίου. Άτομα με αναπηρίες με βάση τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες είναι άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, πνευματικές, διανοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές οι οποίες, κατά την αλληλεπίδραση τους με διάφορα εμπόδια, δυνατόν να εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους

Σχετικά έντυπα και αιτήσεις μπορείτε να βρείτε στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες του ΤΚΕΑΑ και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα 22815015 / 22815078 / 22815105 / 22815067 (ΤΚΕΑΑ) και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.


4.    Σχέδιο Παροχής Κίνητρων για την Πρόσληψη Δικαιούχων Ε.Ε.Ε. σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση τρίμηνης κατάρτισης

Το Σχέδιο στοχεύει στην ένταξη των Ληπτών ΕΕΕ (εγγεγραμμένων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ), που έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης (της ΑνΑΔ) για τρεις (3) μήνες στον ίδιο εργοδότη) στην αγορά εργασίας μέσω της παροχής κινήτρων.

Άμεσοι στόχοι του σχεδίου είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας ληπτών ΕΕΕ και η παροχή προς τις επιχειρήσεις κινήτρων για την εργοδότηση ληπτών ΕΕΕ.

Δικαιούχοι 

  1. Το Σχέδιο αφορά άνεργους λήπτες ΕΕΕ, εγγεγραμμένους στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία πρόσληψης για συμμετοχή, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης (της ΑνΑΔ) για τρεις (3) μήνες στον ίδιο εργοδότη.
  2. Το Σχέδιο καλύπτει μόνο άνεργους λήπτες ΕΕΕ και όχι ήδη απασχολούμενα ή υποαπασχολούμενα άτομα. Επιπλέον, το άτομο που καλύπτεται (υποψήφιο προς εργοδότηση/πρόσληψη) θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο ως άνεργο, σε Επαρχιακό ή/και Τοπικό Γραφείο Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΑ) κατά την προκήρυξη του Σχεδίου

Σχετικά έντυπα και αιτήσεις μπορείτε να βρείτε Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες του Τμήματος Εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Back to top button