Υπ. Εργασίας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων περιλαμβάνουν το Επίδομα Ασθενείας, την Σύνταξη Ανικανότητας και την Κοινωνική Κάρτα.

 

 

Επίδομα Ασθενείας

Σκοπός είναι να διασφαλίσει την αξιοπρεπή διαβίωση πολιτών κατά τη διάρκεια περιόδου διακοπής της απασχόλησης λόγω ασθενείας. Η διακοπή της απασχόλησης βάσει νομοθεσίας (Ν.59(Ι)/2010) μπορεί να έχει μέγιστη διάρκεια 156 ημέρες.

Δικαιούχοι: Aσφαλισμένοι μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι καθώς και οι προαιρετικά ασφαλισμένοι που εργάζονται στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό (ηλικίας 16 μέχρι και την συνταξιοδότηση) οι οποίοι,

 • Δεν εργάζονται λόγω ασθένειας και να δεν πληρώνονται ολόκληρο τον μισθό/ ημερομίσθιο από τον εργοδότη τους για την περίοδο της ασθένειας τους,
 • Έχουν πληρωμένες ή εξομοιούμενες ασφαλιστέες αποδοχές μέσα στο προηγούμενο έτος εισφορών
 • Έχουν περάσει τουλάχιστον 26 εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης τους.

Παροχή: Το ύψος του επιδόματος ασθενείας καθορίζεται με βάση τον εβδομαδιαίο μέσο όρο των πληρωμένων και εξομοιούμενων ασφαλιστέων αποδοχών του ασφαλισμένου μέσα στο προηγούμενο έτος εισφορών.

Το επίδομα ασθενείας αρχίζει από την τέταρτη μέρα απουσίας από την εργασία και σε περίπτωση αυτοτελώς εργαζόμενου όταν περάσουν οι πρώτες εννέα μέρες της ασθένειας (εκτός εάν εισαχθεί σε νοσηλευτήριο και μείνει τουλάχιστον μια νύχτα – τότε το επίδομα πληρώνεται από την τέταρτη ημέρα).

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 21 ημερών από την ημέρα που αρχίζει η ανικανότητα για εργασία, και πληρώνεται αναδρομικά.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δικαιούται ταυτόχρονα επίδομα ασθενείας και άλλη παροχή από το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων, λαμβάνει μόνο την πιο ψηλή παροχή (εκτός των περιπτώσεων συντάξεων χηρείας ή επίδομα αγνοουμένου). Σε όλες τις περιπτώσεις απαγορεύεται η ταυτόχρονη λήψη Επιδόματος Ασθενείας και Σύνταξης Ανικανότητας.

Έντυπα αίτησης μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, καθώς επίσης και στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, καθώς και στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη καθώς και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Εικονίδιο

Αίτηση για Επίδομα Ασθενείας 64.20 KB

Σύνταξη Ανικανότητας

 Παρέχεται σε άτομα ‘Ανίκανα για εργασία’, που ορίζονται βάσει νομοθεσίας ως οι ασφαλισμένοι που «λόγω ασθενείας ή σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας, η οποία αρχίζει να επιδεινώνεται ουσιωδώς μετά την ασφάλιση του δεν μπορεί να κερδίσει από εργασία την οποία εύλογα αναμένεται να εκτελεί, λαμβανομένων υπόψη των δυνάμεων, των δεξιοτήτων, της μόρφωσης και της συνήθους επαγγελματικής απασχόλησης του … το ποσό το οποίο κερδίζει συνήθως άτομο στην ιδία περιφέρεια και επαγγελματική κατηγορία σωματικά και πνευματικά υγιές πρόσωπο της ιδίας μόρφωσης.»

Σκοπός είναι να διασφαλίσει την αξιοπρεπή διαβίωση πολιτών οι οποίοι αναμένονται να παραμείνουν μόνιμα ανίκανα για εργασία.

Δικαιούχοι: Aσφαλισμένοι μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι καθώς και οι προαιρετικά ασφαλισμένοι που εργάζονται στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό, ηλικίας κάτω των 63 ετών, οι οποίοι να

 • Είναι ανίκανοι για εργασία για τουλάχιστον 156 ημέρες
 • Αναμένεται να παραμείνουν μόνιμα ανίκανα για εργασία, δηλαδή να μην μπορούν να κερδίσουν από εργασία που εύλογα αναμένεται να εκτελούν πέραν του 1/3 του ποσού που συνήθως κερδίζει υγιής εργαζόμενος της ίδιας επαγγελματικής κατηγορίας και μόρφωση στην ίδια περιφέρεια ή πέραν του ½ του ποσού αυτού αν είναι ο αιτητής είναι ηλικίας 60 – 63 ετών
 • Έχουν περάσει τουλάχιστον 3 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης τους.
 • Έχουν πληρωμένες ή εξομοιούμενες ασφαλιστέες αποδοχές μέσα στο προηγούμενο έτος εισφορών
 • Έχουν εβδομαδιαίο μέσο όρο πληρωμένες ή εξομοιούμενες ασφαλιστέες αποδοχές ίσο με τουλάχιστον με το 25% των ετών που εμπίπτουν στη σχετική περίοδο αναφοράς .

 

Παροχή: Οικονομική βοήθεια σε μηναία βάση που αποτελείται από βασική σύνταξη και συμπληρωματική σύνταξη, και υπολογίζεται με βάσει των ασφαλιστέων αποδοχών του δικαιούχου και το ποσοστό ανικανότητας.

Μετά το 63ο έτος της ηλικία, η σύνταξη ανικανότητας μετατρέπεται σε σύνταξη γήρατος.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 3 μηνών από την ημέρα που αρχίζει η ανικανότητα για εργασία, και πληρώνεται αναδρομικά.

Οι παραλήπτες Σύνταξης Ανικανότητας δικαιούνται δωρεάν ιατρική περίθαλψη στα κρατικά νοσηλευτήρια.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δικαιούται ταυτόχρονα επίδομα ασθενείας και άλλη παροχή από το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων, λαμβάνει μόνο την πιο ψηλή παροχή (εκτός των περιπτώσεων συντάξεων χηρείας ή επίδομα αγνοουμένου). Σε όλες τις περιπτώσεις απαγορεύεται η ταυτόχρονη λήψη Επιδόματος Ασθενείας και Σύνταξης Ανικανότητας.

Έντυπα αίτησης μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, καθώς επίσης και στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, καθώς και στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη καθώς και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Εικονίδιο

Αίτηση για Σύνταξη Ανικανότητας 35.94 KB

Κοινωνική Κάρτα

Οι κάτοχοι λαμβάνουν έκπτωση στα ακόλουθα:

 • Εισιτήρια για αστικά και αγροτικά λεωφορεία
 • Θεατρικές παραγωγές του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου
 • Εισιτήρια κρουαζιέρων
 • Ποδοσφαιρικούς αγώνες της Εθνικής
 • Αγώνες καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας και χειροσφαίρησης
 • Επιλεγμένα ξενοδοχεία
 • Εργαστηριακές αναλύσεις σε συγκεκριμένα μικροβιολογικά εργαστήρια μέλη της Επιστημονικής Εταιρείας Μικροβιολόγων Κύπρου
 • Εργαστηριακές αναλύσεις σε όλα τα κλινικά εργαστήρια μέλη του Συνδέσμου Κλινικών Εργαστηρίων Κύπρου
 • Εξετάσεις στο Ακτινολογικό Τμήμα του Ιπποκράτειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου

Δικαιούχοι: Πολίτες, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και είναι:

 • Άνω των 63 ετών με τουλάχιστον ένα έτος ασφάλισης στην Κύπρου και δικαιούχοι σύνταξης γήρατος και σύνταξης χηρείας
 • Δικαιούχοι σύνταξης ανικανότητας (βλέπε hyperlink) και επιδόματος ορφάνιας λόγω ανικανότητας για εργασία
 • Άνω των 63 ετών, εξαρτώμενα στη σύνταξη των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω
 • Δικαιούχοι κοινωνικής σύνταξης

Παροχή: Κοινωνική Κάρτα ή Βεβαίωση Δικαιούχου Κοινωνικής Κάρτας, η οποία πρέπει να παρουσιάζεται για την εξασφάλιση των πιο πάνω δικαιωμάτων/ωφελημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, καθώς επίσης και στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη καθώς και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

Εικονίδιο

Κατάλογος ωφελημάτων κοινωνικής κάρτας 535.81 KB

Εικονίδιο

Αίτηση για κοινωνική σύνταξη 33.71 KB


Διαβάστε επίσης:

Εικονίδιο

Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη 166.77 KB

Εικονίδιο

Αίτηση για θεσμοθετημένη σύνταξη 39.88 KB

Back to top button