Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας

Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη

Νομοθεσία

Η οδηγία 2011/24/EΕ για τα δικαιώματα των ασθενών σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη θέτει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο ασθενής μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό (σε άλλη χώρα της ΕΕ) για να λάβει ιατρική περίθαλψη και να του επιστραφούν τα σχετικά έξοδα. Καλύπτει τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και τη συνταγογράφηση και τη διανομή φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Οι ασθενείς απολαμβάνουν περισσότερα δικαιώματα και επιλογές στα πλαίσια της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης, αφού μπορούν εντός των καθορισμένων εθνικών κανονισμών (αναφέρονται πιο κάτω) να αναζητήσουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος και για τα έξοδα να τους επιστραφεί το ποσό που εκτιμάται ότι θα στοίχιζε αν είχαν λάβει την περίθαλψη στη χώρα τους.

Σημειώνεται ότι:

  1. Ασθενείς που έλαβαν θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος έχουν εξ αποστάσεως πρόσβαση ή έχουν τουλάχιστον ένα αντίγραφο του ιατρικού τους φακέλου.
  2. Αν αποδεικνύεται αναγκαία η ιατρική παρακολούθηση, παρέχεται η ίδια ιατρική παρακολούθηση με αυτή που θα παρείχετο αν η υγειονομική αυτή περίθαλψη είχε παρασχεθεί στην Κύπρο.
  3. Οι συνταγές που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται στη χώρα κατοικίας του ασθενούς (δηλαδή την Κύπρο) και αντίστροφα. Οι ασθενείς μπορούν να λάβουν συνταγογραφημένο φάρμακο από οποιοδήποτε κράτος μέλος , εφόσον το εν λόγω φάρμακο έχει λάβει έγκριση για πώληση και διατίθεται στο κράτος μέλος που επιθυμούν να το προμηθευτούν, έστω και αν δεν διατίθεται στη χώρα τους.
Σε περιπτώσεις όπου φαρμακευτικά σκευάσματα δεν προσφέρονται στο κρατικό συνταγολόγιο οι ασθενείς μπορούν να προσφύγουν στην Επιτροπή Ονομαστικών Φαρμάκων, η οποία είναι η αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση Ονομαστικών Αιτημάτων Φαρμάκων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Άτομα που δικαιούνται δωρεάν περίθαλψη στην Κύπρο, με βάση τους κανονισμούς που διέπουν την παροχή Ταυτότητας Νοσηλείας.

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

Η λήψη διασυνοριακής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και η διεκδίκηση επιστροφής αντίστοιχων εξόδων είναι εφικτή δεδομένης της παραχώρησης προέγκρισης από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, τόσο για υπηρεσίες που παρέχονται από τα Κρατικά Νοσηλευτήρια όσο και για  υπηρεσίες οι οποίες δεν παρέχονται από τα Κρατικά Νοσηλευτήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για την εξασφάλιση προέγκρισης είναι απαραίτητη η υποβολή συμπληρωμένου «’Έντυπου Αίτησης για Προέγκριση» στο Εθνικό Σημείο Επαφής.

Σε περίπτωση που ζητηθεί, παρέχεται εκ των προτέρων κοινοποίηση μέσω γραπτής επιβεβαίωσης του μέγιστου ποσού που θα επιστραφεί κατ’ εκτίμηση.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟΔΩΝ

Το κόστος της περίθαλψης θα πρέπει να καταβληθεί προκαταβολικά από τον δικαιούχο. Θα του επιστραφεί το ανάλογο ποσό αφού επιστρέψει στην Κύπρο και παρουσιάσει τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. αποδείξεις, ιατρική έκθεση κ.α.), όπως αναφέρονται στο σχετικό Έντυπο Αίτησης. Το επίπεδο των εξόδων που μπορεί να επιστραφεί δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που θα κόστιζε σε περίπτωση που η υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στην Κύπρο.

Για την επιστροφή των εξόδων, ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει σχετικό αίτημα στο Εθνικό Σημείο Επαφής μέσω καθορισμένου εντύπου «Έντυπο Αίτησης για Επιστροφή Εξόδων / Αποζημίωση».

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, έχει ορίσει Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη, το οποίο, ανάμεσα σε άλλα, παρέχει πληροφόρηση στο κοινό.

Εθνικό Σημείου Επαφής για τη Διασυνοριακή περίθαλψη στην Κύπρο:
κα Αναστασία Χριστοδουλίδου,
Φαρμακοποιός Α΄,
Υπουργείο Υγείας,
Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17,
1448, Λευκωσία
Τηλ.: 00357 22 605630,
Τηλεομοιότυπο: 00357 22 605499/492
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ncpcrossborderhealthcare@moh.gov.cy

Για την παροχή πληροφοριών, θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα στο Εθνικό Σημείο Επαφής μέσω καθορισμένου εντύπου «Έντυπο Παροχής Πληροφοριών».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα.

Σχετικά έγγραφα:

Εικονίδιο

Οδηγία 2011.24.ΕΕ Ε.Κ. περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίλθαλψης 1.07 MB

Related Articles

Back to top button