Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας

Στρατηγικές Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει τις πιο κάτω στρατηγικές υγείας:

Εθνική Στρατηγική για τα Ρευματικά Νοσήματα (2012)

Κατά το 2010, κατόπιν σχετικής Πρότασης του Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με το περιεχόμενο της Εθνικής Στρατηγικής Αντιμετώπισης του Καρκίνου, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε 7μελή Εθνική Επιτροπή για τον Καρκίνο, αρμοδιότητα της οποίας είναι μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση πολιτικής, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής που εξαγγέλθηκε το 2009. Στα πλαίσια των εργασιών της η Επιτροπή θα διαμορφώσει εισηγήσεις και θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στη διαμόρφωση πολιτικής σε σχέση με τους πιο κάτω πυλώνες:

1 Πρόληψη και Προγράμματα Πληθυσμιακού Ελέγχου: Αφορά στον αποτελεσματικότερο συντονισμό και βελτίωση των υφιστάμενων προγραμμάτων πρόληψης, εισαγωγή επιπρόσθετων προγραμμάτων πληθυσμιακού ελέγχου και εξασφάλιση της αειφορίας τους.

2Διάγνωση και Θεραπεία: Αφορά στην αναβάθμιση του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου σε Κέντρο προσφοράς εξειδικευμένων Ογκολογικών Υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Ακόμα στη δημιουργία Ογκολογικών Κέντρων, πλήρως στελεχωμένων και εξοπλισμένων. Τα τριτοβάθμια αυτά κέντρα θα συνδέονται μελλοντικά με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ακόμα η δημιουργία εξειδικευμένων κλινικών αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού και του εντέρου.

3Ανακουφιστική Φροντίδα και Αποκατάσταση: Αφορά στην ετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της ανακουφιστικής φροντίδας, βελτίωση της κοινοτικής υπηρεσίας γενικής νοσηλευτικής και τη δημιουργία κέντρων ανακουφιστικής φροντίδας.

4 Έρευνα: Δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για το συντονισμό όλων των υφιστάμενων κέντρων.

 

Το Υπουργείο Υγείας συμμετέχει ενεργά στην Εθνική Επιτροπή με εκπρόσωπό του στη σύνθεσή της, καθώς και με την παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης για την καταγραφή της παρούσας κατάστασης και την ετοιμασία του Σχεδίου Δράσης.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε πιο κάτω:

Εικονίδιο

Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση Ρευματικών Παθήσεων 607.71 KB

Εθνική Στρατηγική για τα Σπάνια Νοσήματα (2012)

Με στόχο την ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για τα σπάνια νοσήματα, τον Ιανουάριο του 2011 συνεστήθη τεχνική επιτροπή η οποία ανέλαβε το συντονισμό του όλου έργου. Αρχικά η Επιτροπή συνέλεξε στοιχεία τα οποία αφορούσαν στις δομές/δράσεις οι οποίες υπάρχουν/έχουν πραγματοποιηθεί στην Κύπρο. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων, συναντήσεων/ συζητήσεων focus groups.

Στις 23–24 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε σε Ξενοδοχείο στη Λευκωσία διήμερο εργαστήρι για ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής της χώρας μας για τα σπάνια νοσήματα με ευρεία συμμετοχή εκπροσώπων εμπλεκόμενων Υπουργείων και Υπηρεσιών, επαγγελματιών υγείας με εξειδίκευση στα σπάνια νοσήματα και φορέων που εκπροσωπούν ασθενείς, συγγενείς και φίλους τους. Συμμετέχοντες στο Εργαστήρι). Στο εργαστήρι συμμετείχε με παρουσίαση και ενεργό εμπλοκή στις Ομάδες Εργασίας η Dr. Domenica Taruscio (Director, National Centre for Rare Diseases, Italy). Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου έγιναν παρουσιάσεις για τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά δεδομένα και την υπάρχουσα κατάσταση στη χώρα μας. Στη συνέχεια σε Ομάδες Εργασίας συζητήθηκαν οι διάφοροι άξονες της υπό ανάπτυξη στρατηγικής.

Το περιεχόμενο των συζητήσεων αυτών, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καταγράφηκε και αναπτύχθηκε στους διάφορους άξονες δράσεις της εθνικής στρατηγικής για τα σπάνια νοσήματα, που αφορούν:

  • Πρόληψη– Έγκαιρη Ανίχνευση
  • Διάγνωση –Αντιμετώπιση
  • Υποστηρικτική Φροντίδα/ Κοινωνική Πρόνοια/ Ένταξη
  • Καταγραφή Σπάνιων Νοσημάτων
  • Έρευνα

Το εν λόγω προσχέδιο στρατηγικής συζητήθηκε με τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες κατά τη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2012 για την Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Νοσημάτων και στη συνέχεια έχουν ζητηθεί και γραπτά σχόλια επί του συνόλου του κειμένου. Τα πορίσματα της ημερίδας καθώς και τα γραπτά σχόλια ενσωματώνονται στο τελικό κείμενο της στρατηγικής την οποία το Υπουργείο Υγείας θα προωθήσει προς έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε πιο κάτω:

Εικονίδιο

Εθνική Στρατηγική για τα Σπάνια Νοσήματα 1.22 MB

Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο (2009)

Κατά το 2010, κατόπιν σχετικής Πρότασης του Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με το περιεχόμενο της Εθνικής Στρατηγικής Αντιμετώπισης του Καρκίνου, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε 7μελή Εθνική Επιτροπή για τον Καρκίνο, αρμοδιότητα της οποίας είναι μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση πολιτικής, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής που εξαγγέλθηκε το 2009. Στα πλαίσια των εργασιών της η Επιτροπή θα διαμορφώσει εισηγήσεις και θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στη διαμόρφωση πολιτικής σε σχέση με τους πιο κάτω πυλώνες:

1Πρόληψη και Προγράμματα Πληθυσμιακού Ελέγχου: Αφορά στον αποτελεσματικότερο συντονισμό και βελτίωση των υφιστάμενων προγραμμάτων πρόληψης, εισαγωγή επιπρόσθετων προγραμμάτων πληθυσμιακού ελέγχου και εξασφάλιση της αειφορίας τους.

2Διάγνωση και Θεραπεία: Αφορά στην αναβάθμιση του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου σε Κέντρο προσφοράς εξειδικευμένων Ογκολογικών Υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Ακόμα στη δημιουργία Ογκολογικών Κέντρων, πλήρως στελεχωμένων και εξοπλισμένων. Τα τριτοβάθμια αυτά κέντρα θα συνδέονται μελλοντικά με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ακόμα η δημιουργία εξειδικευμένων κλινικών αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού και του εντέρου.

3Ανακουφιστική Φροντίδα και Αποκατάσταση: Αφορά στην ετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της ανακουφιστικής φροντίδας, βελτίωση της κοινοτικής υπηρεσίας γενικής νοσηλευτικής και τη δημιουργία κέντρων ανακουφιστικής φροντίδας.

4Έρευνα: Δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για το συντονισμό όλων των υφιστάμενων κέντρων.

 

Το Υπουργείο Υγείας συμμετέχει ενεργά στην Εθνική Επιτροπή με εκπρόσωπό του στη σύνθεσή της, καθώς και με την παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης για την καταγραφή της παρούσας κατάστασης και την ετοιμασία του Σχεδίου Δράσης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε πιο κάτω:

Εικονίδιο

Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση του Καρκίνου 11.96 MB

 

Related Articles

Back to top button