Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας

Φαρμακοεπαγρύπνηση

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας:

Φαρμακοεπαγρύπνηση (ΦΕ) είναι η επιστήμη και οι δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την ανίχνευση, την αξιολόγηση, την κατανόηση και αποτροπή ανεπιθύμητων ενεργειών και άλλων προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με τα φάρμακα.

Βασική αρχή της ΦΕ είναι το Ιπποκρατικό ωφελείν ή μη βλάπτειν, και συνεχής στόχος της είναι η διασφάλιση και η προαγωγή της Δημόσιας Υγείας μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των δεδομένων ασφάλειας των φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, διασφαλίζοντας έτσι το δικαίωμα των ασθενών σε ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα. Παράλληλα, η ΦΕ συμβάλλει στον εμπλουτισμό της γνώσης για τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ορθότερη και ασφαλέστερη χρήση τους. Παρακολουθεί συνεχώς τη σχέση κινδύνου οφέλους των φαρμακευτικών προϊόντων, φροντίζοντας αυτή να παραμένει πάντα θετική για το όφελος.

Το Σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης στην Κύπρο θεσμοθετήθηκε στα πλαίσια του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου του 2001, Μέρος V.

Το Συμβούλιο Φαρμάκων μέσω των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών συλλέγει και αξιολογεί τις αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών που εκδηλώνονται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και μεριμνά ώστε όλες οι αναφορές σχετικά με εικαζόμενες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν σημειωθεί στην επικράτεια της Δημοκρατίας να διαβιβάζονται μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) και όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες, σοβαρές και μη στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Οι πληροφορίες για την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών προέρχονται είτε από τους Επαγγελματίες της Υγείας (Φαρμακοποιούς, Γιατρούς, Νοσηλευτές) άμεσα ή/και μέσω των Κατόχων Αδειών Κυκλοφορίας, είτε από τους ίδιους τους ασθενείς μέσω των Επαγγελματιών της Υγείας. Οι αναφορές υποβάλλονται είτε εντύπως είτε ηλεκτρονικά με την Κίτρινη Κάρτα.

Για την Κίτρινη Κάρτα μπορείτε να ακολουθήσετε αυτό το σύνδεσμο.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Φαρμακευτικών Υπηρεσιών: 22608620, 22608660, 22608635
Τηλεομοιότυπο: 22608649
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ditcc@cytanet.com.cy

Related Articles

Back to top button